:: Váš překladatelský partner ::

TomGuide Translations - překlady, překladatelský servis, webdesign
Czech version English version
    
home profil a služby download ukázek překladů obchodní podmínky kontakt reference odkazy
Zpět

..: Podnikání, dokumenty a překlady :..

Nedílnou součástí takřka libovolného podnikání je tvorba dokumentů. Velkoobchodní firma uzavírá dealerské smlouvy se svými partnery - odběrateli. Tyto smlouvy jsou nejprve vytvořeny, poté podepsány a následně archivovány u obou smluvních stran. Ke zboží, které tato firma prodává, jsou dodávány manuály v papírové či elektronické podobě. Tyto manuály byly napsány v původním jazyce, přeloženy do jazyka cílové země a distribuovány zákazníkům. Úspěšné obchodování vyžaduje také vedení databáze zákazníků se všemi důležitými údaji včetně velikosti firmy, předmětu jejího podnikání, stavu objednávek, historie a plánu odběru zboží, atd. K přímé propagaci svých výrobků a služeb používá firma zejména papírové katalogy a internetové prezentace.

Typickými výstupy stavebních projekčních kanceláří jsou výkresy, technické zprávy, rozpočty, studie, atd. Také tyto firmy uzavírají smlouvy se svými partnery a vedou databázi zákazníků.

Cestovní kanceláře pro své zákazníky používají katalogy zájezdů, místní průvodce, letáky, internetové prezentace, apod. Uzavírají také smlouvy se svými zahraničními hotelovými partnery, dopravními a leteckými společnostmi, pojišťovnami, atd.

Restaurace nabízejí své pokrmy hostům prostřednictvím jídelních lístků.

Průmyslové podniky dodávají ke svým výrobkům katalogové listy s technickými informacemi, instalační a uživatelské manuály,...

Mnoho cenných dokumentů používají ve vztahu se svými klienty také právní kanceláře, poradenské společnosti, banky, pojišťovny, ...

Z uvedených příkladů je patrné, že každý dokument jakožto nositel klíčových informací příslušejících danému předmětu podnikání někde vzniká, poté je distribuován firemním či externím uživatelům, u kterých plní danou úlohu až do konce své životnosti. Konec životnosti dokumentů je dán například nutností vytvoření pozměňovací smlouvy rušící platnost předchozí smlouvy, nástupem nového výrobku na trh, pro který je nutné použít nový manuál, vydáním nového katalogu zájezdů pro další sezónu, apod. Aby byl dokument účinnou podporou podnikání, musí být správný nejen po věcné i formální stránce, ale také přesně načasován podle vznikajících a zanikajících potřeb. Tímto intervalem je dán jeho životní cyklus.

Vzhledem k tomu, že takřka žádné podnikání se neobejde bez kontaktů se zahraničními partnery nebo s místními osobami mluvícími cizími jazyky, musejí k uvedeným dokumentům existovat také jejich příslušné cizojazyčné verze. Tvorbu těchto verzí nazýváme překladem. Překlad vyžaduje dokonalou znalost jazyka i daného oboru - dvou od sebe neoddělitelných složek. Jeho výsledkem je vždy nový dokument v cílovém jazyce. Překlad je tedy zvláštním případem tvorby dokumentů, který může vznikat v různých fázích životního cyklu původního dokumentu. Zbývající část cyklu původního dokumentu by překlad měl co nejpřesněji časově sledovat. Příklad: výrobek je do České republiky dovezen ze zahraničí s manuálem v originálním jazyce. Teprve následně je manuál přeložen do češtiny, aby výrobek mohl být uveden na trh - od této chvíle existují dvě jazykové verze manuálu, které jsou společně aktuální až do nahrazení výrobku novým modelem. Hodnota překladu vyhotoveného se zpožděním nebo až po úplném "výběhu" výrobku by tak prudce poklesla na zbytkovou nebo zcela nulovou úroveň.

Z toho vyplývá, že včasné a zároveň kvalitní vyhotovení překladu je ve světě podnikání tou absolutní nutností.  

Verze pro tisk   
  home I profil a služby I download ukázek překladů I obchodní podmínky I kontakt I reference I odkazy  
  Pridat.eu
Jazykové školy - angličtina Brno I Firemní jazykové kurzy - firemní výuka angličtiny I Individuální jazykové kurzy a výuka angličtiny I Jazykové kurzy I Jazykové školy - angličtina Praha I Pomaturitní studium angličtiny I Jazykové školy