:: Váš překladatelský partner ::

TomGuide Translations - překlady, překladatelský servis, webdesign
Czech version English version
    
home profil a služby download ukázek překladů obchodní podmínky kontakt reference odkazy
Zpět

..: Ukázka titulků z filmu "MirrorMask" (Zrcadlová maska - 2005, režie: Dave McKean) :..

Subtitle No. ENG CZ
352 Excuse me, Prime Minister.
We caught the Princess.
Promiňte, pane ministerský předsedo.
Chytili jsme princeznu.
353 Goodness gracious, you caught her, well, that's splendid. Pane na nebi, vy jste ji chytili, to je úžasné.
354 Look at that face.
Gives you the willies!
Podívej na tu tvář.
Běhá z ní mráz po zádech!
355 Well, young lady. Tak, mladá dámo.
356 I suggest you give back
what you've stolen...
Radím vám, abyste vrátila zpět,
co jste ukradla,
357 or we shall have to stake you out
for the shadows.
nebo vás budeme muset vykázat do stínů.
358 I haven't stolen anything.
I only got here just now.
Já jsem nic neukradla.
Před chvílí jsem přišla.
359 This is all just a stupid dream! Všechno je to jen hloupý sen!
360 Lying won't help you. Lhaní vám nepomůže.
361 Now what have you done with the charm? Kam jste dala ten amulet?
362 Yes, you look like her... Vypadáte, jako ona,
363 but you're not her, are you? ale nejste ona, že?
364 She said she was a princess. Tvrdila, že je princeznou.
365 -Are you a princess?
-I'm not anyone.
-Jste princezna?
-Už ne.
366 I'm just me. Jsem to já.
367 I'm Helena Campbell. Helena Campbellová.
368 Well, then explain yourself. Ale pak mi vysvětlete.
369 What are you doing here?
Why have you come to our city?
Co tady děláte?
Proč jste přijela k nám do města?
370 -Shall we lock her up for you?
-Extort a confession?
-Máme ji zadržet?
-Donutit k přiznání?
371 Deny her ice cream? Nedat zmrzlinu?
372 For heaven's sake, look at her.
Listen to her. She's not her.
Proboha, podívejte se na ni.
Poslouchejte ji. To není ona.
373 I mean, she's not her. Chci říct, že to není ona.
374 -I wonder.
-Who am I meant to be?
-Nechápu to.
-A kdo mám být?
375 Follow me. Pojď za mnou.
376 Take over, Spiny. You're in charge. Vem to za mě, Spiny. Je to tvůj úkol.
377 Is she dead? Je mrtvá?
378 No, she's asleep. Ne, jen spí.
379 This was her favourite room.
She could see the sun from here.
Tohle byla její oblíbená místnost
s výhledem na slunce.
380 We used to have a marvellous sun,
shone like anything, all over the place.
Bývalo tady úžasné slunce,
co všude svítilo.
381 Once we had days, nights... Mívali jsme tu dny, noci,
382 with suns and moons
and all those little twinkly things.
slunce, měsíce,
i všechny ty třpytivé věcičky.
383 The city was filled with joy. Město bylo plné radosti.
384 We would entertain each other
with our astonishing skills.
Bavili jsme jeden druhého
svými úžasnými kousky.
385 "Excuse me, sir, are you in show business?" "Promiňte pane,
jste od show businessu?"
386 "No, I'm not."
"Then kindly get your feet off the stage."
"To nejsem."
"Pak laskavě opusťte jeviště."
387 Those days are gone. Ty doby jsou pryč.
388 But what happened? A co se stalo?
389 The balance was broken. Došlo k narušení rovnováhy.
390 This is the City of Light.
Across the border is the Land of Shadows.
Tohle je Město Světla.
Za hranicemi leží Země Stínů.
391 We had our queen, just as they had theirs. Měli jsme svou královnu stejně, jako oni.
392 Then one day,
a girl like you came to our city...
Až jednou k nám do města
přijela z temnot dívka...
393 from the darkness. podobná tobě.
394 She told us she was a princess. Tvrdila nám, že je princezna.
395 Our queen took her in, we had a party. Přijala ji královna
a uspořádali jsme oslavu.
396 The next day, the princess had vanished... Ale další den ta princezna zmizela...
397 and without the charm,
we couldn't wake the queen.
a bez amuletu
jsme nemohli probudit královnu.
398 Dangerous shadows and black birds and terrible things came out of the darkness.
Z temnot vystoupili nebezpečné stíny, černí ptáci a strašidelné věci.
399 You keep talking about a charm. Stále mluvíš o nějakém amuletu.
400 What kind of a charm? Jaký amulet?
401 It's a gateway. Je to brána.
402 The scales on which
the whole world balances.
Váhy, na kterých spočívá celý svět.
403 What does it look like? Jak vypadá?
404 I don't know. Nevím.
405 Right. Dobře.
406 -How big is it?
-I don't know.
-Jak je velký?
-Nevím.
407 What kind of places could it be in? Kde by se mohl vyskytovat?
408 I don't know. Nevím.
409 What do you know? A co vlastně víš?
410 -I think I'd know it if I saw it.
-Would you?
-Poznal bych ho, kdybych ho viděl.
-Opravdu?
411 I don't know. Nevím.
412 What if I have seen and I didn't know it?
What if it was the chicken?
A co když jsem ho viděl a nevím o tom? Co když to bylo to kuře?
413 No, I don't think it was the chicken. Nemyslím si, že to bylo to kuře.
414 -Helena?
-Mum?
-Heleno?
-Mami?
415 I wish there was something I could do to help. Ráda bych ti pomohla, ale nevím jak.
416 This is my dream. To se mi zdá.
417 I'll find it for you. I'll wake her up. Já ho najdu a probudím ji.
418 That's very kind of you, young lady, it really is. But it's too late. Je to od vás velmi milé, mladá dámo, ale už je pozdě.
  

IMDB:  MirrorMask  Wikipedia:  MirrorMask

  home I profil a služby I download ukázek překladů I obchodní podmínky I kontakt I reference I odkazy  
  Pridat.eu
Jazykové školy - angličtina Brno I Firemní jazykové kurzy - firemní výuka angličtiny I Individuální jazykové kurzy a výuka angličtiny I Jazykové kurzy I Jazykové školy - angličtina Praha I Pomaturitní studium angličtiny I Jazykové školy