:: Váš překladatelský partner ::

TomGuide Translations - překlady, překladatelský servis, webdesign
Czech version English version
    
home profil a služby download ukázek překladů obchodní podmínky kontakt reference odkazy

..: Obchodní podmínky :..

..: Základní pravidla :..

..: Strany a normostrany :..

1 normostrana = 1800 úhozů

Překlady textů všech jazykových párů se účtují podle počtu normostran. Co je to normostrana? Normostranou (NS) se rozumí strana o definovaném počtu úhozů, a sice 1800 znaků včetně mezer, což odpovídá třiceti řádkům o šedesáti úhozech. Počet normostran daného dokumentu zjistíme například v programu Word klepnutím na příkaz Počet slov v nabídce Nástroje a vydělením údaje Znaky (včetně mezer) číslem 1800.

PractiCount & Invoice - ideální nástroj na měření rozsahu jakýchkoli dokumentů !

Na přesné stanovení počtu normostran existují také různé nástroje. My používáme velmi osvědčený program PractiCount & Invoice, který je k dispozici ke stažení na těchto stránkách. K hlavním výhodám tohoto programu patří možnost změření rozsahu více dokumentů současně, podpora takřka všech běžně používaných formátů (.*doc, *.pdf, *.xls, *.ppt, *.html, atd.), možnost uživatelské definice stránky (t.zn po dohodě s klientem např. jiný rozsah, než 1800 znaků včetně mezer), možnost vyloučit z měřeného rozsahu definované části dokumentu s určitým formátováním, barvou písma, definované znaky, číslice, atd. Tímto způsobem můžeme zákazníkovi u složitých dokumentů "změřit" pouze to, co skutečně má být přeloženo nebo se již přeložilo. Výstup lze pohodlně exportovat a zaslat klientovi jako podklad pro konečnou fakturaci nebo předběžnou kalkulaci poptávky překladu. A v neposlední řadě tento program umí na základě změřeného rozsahu vystavovat faktury. Ukázku výstupu z programu PractiCount naleznete zde.

..: CAT Tools :..

Samozřejmostí je také používání překladových nástrojů (CAT Tools), zejména Tradosu. Jejich zásadní výhodou je vkládání již přeložených(hotových) segmentů, což podstatně urychluje překlad s částečnými nebo úplnými shodami s předchozím překladem. Na základě analýzy provedené pomocí tohoto nástroje můžete zákazníkovi změřit jen skutečný přírůstek nových segmentů (vět) v zadávaném překladu (0% shody) se zohledněním již přeložených segmentů (100% shod) nebo částečných shod (tzv. "fuzzy match").

Jak je to s grafikou v dokumentech?

Naší filozofií je dodávat zákazníkovi překlady s kompletním zpracováním grafiky bez účtování více služeb současně. Zpracováním grafiky se rozumí zejména lokalizace obrázků a "artworku" do cílového jazyka a jejich začlenění do konečného dokumentu. Dokumenty se srovnatelným poměrem lokalizované grafiky a překládaného běžného textu je možné měřit podle celkového počtu výsledných fyzických stránek A4, nebo podle textových normostran výše uvedeným způsobem navýšených o ekvivalentní počet stran obsahujících pouze grafiku. U dokumentů, kde naopak grafika silně převažuje nad textem (např. technické výkresy, schémata, diagramy, apod.) je nutné od měření rozsahu zcela upustit a použít hodinovou sazbu.

..: Ceník :..

  • 1 normostrana (nebo strana A4 u dokumentů se zpracovávanou grafikou) překladu z cizího jazyka do češtiny: 220,- Kč
  • 1 normostrana (nebo strana A4 u dokumentů se zpracovávanou grafikou) překladu z češtiny do cizího jazyka: 250,- Kč
  • 1 hodina grafických prací spojených s překladem převážně grafických dokumentů: 350,- Kč

Poznámka:

Cenu za překlad jakéhokoli dokumentu se zpracovávanou grafikou je možné dohodnout individuálně se zákazníkem, výše uvedený způsob kalkulace je pouze orientační.

..: Dodací lhůty :..

Překlady provádíme obvykle v termínech odpovídajících rychlosti práce 6NS/den, den zadání a odevzdání se nepočítají. Expresní překlady vyhotovíme v termínu podle dohody se zákazníkem.

..: Spolupráce zákazníka :..

U specializovaných a technicky náročných textů prosíme zákazníka o poskytnutí vlastního slovníčku firemních výrazů (slangu, žargonu, atd.), pokud má o jejich používání zájem a/nebo pokud nebyly dosud poskytnuty. Překlady odborných výrazů samozřejmě umíme zajistit sami a jejich portfolio stále rozšiřujeme, ale pokud zákazník svůj vlastní slovníček nedodá, bere na vědomí, že použití námi určených, ekvivalentních a synonymických výrazů obvyklých a zavedených pro daný obor nelze považovat za chyby nebo dokonce důvod k reklamaci. Platí tedy, že vlastní slovníček zákazníka má vždy přednost před našimi výrazy.

..: Reklamace :..

Zakázka má vadu, pokud nebyla vyhotovena v odpovídající jazykové, stylistické nebo významové kvalitě nebo tehdy, pokud nebyla provedena v souladu s objednávkou. V ostatních případech se zakázka považuje za bezchybnou a řádně vyhotovenou. U oprávněných reklamací zajistíme na vlastní náklady v přiměřené lhůtě opravu vadného překladu a zákazníkovi poskytneme slevu, která je předmětem dohody obou stran.

Zákazník je povinen provést kontrolu překladu bez zbytečného odkladu a případné reklamace uplatnit do 30 dnů ode dne jeho převzetí. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny po této lhůtě.

Jednorázové odstranění problému či chyby na upozornění zákazníka není důvodem ke snížení ceny.

..: Odpovědnost za škodu :..

Za veškeré případné škody způsobené zákazníkovi naším překladem neseme odpovědnost pouze do výše ceny, kterou by za překlad běžně zaplatil.

..: Další ustanovení :..

Veškerá další pravidla pro poskytování překladatelských služeb se řídí Obchodními podmínkami pro překlady a tlumočení vydanými podle §273, odst.1 zákona č. 513/1991 Sb. (obchodního zákoníku).

  home I profil a služby I download ukázek překladů I obchodní podmínky I kontakt I reference I odkazy  
  Pridat.eu
Jazykové školy - angličtina Brno I Firemní jazykové kurzy - firemní výuka angličtiny I Individuální jazykové kurzy a výuka angličtiny I Jazykové kurzy I Jazykové školy - angličtina Praha I Pomaturitní studium angličtiny I Jazykové školy